deutschčesky

Všeobecné obchodní podmínky tea experience, pro maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Firma Jiří Melzer – tea experience, Bismarckstr. 15, 76133 Karlsruhe, Německo , provozovatel internetového obchodu www.tea-experience.cz, (dále jen prodávající) deklaruje tímto Obchodní podmínky, které vymezují vztah mezi kupujícím a prodávajícím a jsou pro obě strany závazné. Učiněním objednávky kupující stvrzuje přijetí těchto Obchodních podmínek

Nákup

Vybrané zboží vložíte do košíku kliknutím na symbol nákupního košíku u každé položky. Dále můžete pokračovat ve výběru. Po ukončení výběru klikněte na košík (v liště pod obrázkem). Košík můžete buď vysypat nebo přejít k objednávce. Potvrďte objednávku tlačítkem Odeslat objednávku. Na e-mailovou adresu, kterou jste zadali, Vám přijde potvrzovací zpráva s podklady pro platbu. (pokud email nepřijde, stala se chyba a prosím objednejte znovu)


 

Objednávka, kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy, která vzniká dodáním zboží. Prodávající si vyhrazuje právo ověření platnosti a dalšího potvrzení objednávky či finanční zálohy. Storno či změnu objednávky lze provést e-mailem, a to vždy do 48 hodin od jejího zadání.


 

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zboží uvedené v objednávce, jehož popis je přímo v kupní smlouvě nebo v rámci internetové stránky..


 

Odeslání zboží

Zboží je zasíláno během 3 pracovních dnů po přjetí platby prostřednictvím DHL. Každá zásilka obsahuje daňový doklad. Zboží je zasíláno z německého skladu.


 

Cena, platba

Ceny zboží a poštovného na internetových stránkách jsou včetně německého DPH (7% za čaj a 19% za dopravu), přičemž vystavená faktura je v Kč.

Na jednu objednávku účtujeme poštovné ve výši Kč 100,-


 

Reklamace dopravních služeb

Při převzetí zásilky zkontrolujte neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky vnějšího poškození. Pokud zjistí kupující zjevné vady (např. poškozený obal), zásilku zásadně nepřebírá a vyžádá si sepsání Zápisu o škodě. Pokud příjemce zásilky zjistí vadu vyplývající z poškození při přepravě, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu zasílateli (postačí emailem) a hlavně dopravci, a to nejpozději do tří kalendářních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena a vyžádat si sepsání Zápisu o škodě. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že reklamace z tohoto důvodu nebude uznána, což bude zejména kupujícímu prokazováno podepsaným dodacím listem, jehož podpisem kupující stvrzuje bezvadnost dodávky.


 

Reklamace

Zásilky můžete reklamovat z následujících důvodů:
- zboží je poškozené
- zboží je nekompletní
- zboží je jiné než objednané


 

Reklamační řád

1. Kupující je povinen zásilku bezodkladně po doručení prohlédnout.

2. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při běžném ohledání zásilky (nedestruktivní metodou a správným zacházením při ohledání zásilky či zboží).

3. Případné zjištěné neshody musí být bezodkladně sděleny prodávajícímu do 2 dnů (rozdíl množství, záměna zboží..), jiné vady, které nebylo možné zjistit bezprostředně, je kupující povinen sdělit prodávajícímu okamžitě poté, kdy tyto mohly být zjištěny.

4. Oznámení o neshodách musí být provedeno písemně, s popisem neshody a jeho součástí musí být doklad o koupi (kopie) i uplatňovaný nárok dle bodu 5.

5. Odstranění vad proběhne jednou z následujících variant:

- dodáním náhradního zboží za zboží vadné
- dodáním chybějícího množství zboží
- přiměřenou slevou z kupní ceny
- odstoupení mod smlouvy, jedná-li se o vadu podstatnou

6. Reklamace je vyřízena bezodkladně, nejpozději však do 30ti dnů ode dne písemného doručení prodávajícímu, pokud se obě strany nedohodnou jinak.


 

Odstoupení od smlouvy

Kupující právo odstoupit od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace do 14-ti dnů od převzetí zboží.

1. je nutné zaslat prodávajícímu odstoupení od smlouvy, tak aby toto bylo doručeno nejpozději 14. den po převzetí zboží (e-mail, dopis ...)

2. je nutné zaslat odesílateli neprodleně nepoškozené zboží zpět, nikoli však dobírkou (zásilky jsou odmítnuty a vráceny zpět). Zboží musí být v původním nepoškozeném obalu, bez známek užívání či opotřebení, kompletní a s originálním dokladem o koupi. Zásilku doporučujeme pojistit.

3. po kontrole zboží a jeho bezvadnosti vystaví prodávající dobropis a tento zašle kupujícímu k potvrzení

4. peníze, vyjma poštovného, budou zaslány kupujícímu na jeho účet ve lhůtě 10 dnů od obdržení potvrzeného dobropisu


 

Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy:

1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění

2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele

3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání


 

Ochrana osobních údajů

Používáním internetového obchodu www.tea-experience.cz souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech po neurčitou dobu. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou výhradně v rozsahu německého zákona o ochraně osobních údajů tzn. že jsou důvěrné a neposkytujeme je žádnému dalšímu subjektu.

Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem).